06 2015: Q1 – God start på året

cBrains forretning har udviklet sig planmæssigt i første kvartal. cBrain gik ind i året med en solid ordrebeholdning og noterer en fortsat pæn ordreindgang, samtidig med at alle igangværende implementeringsprojekter forløber planmæssigt. Internationalt har cBrain netop annonceret sin første pilotkunde i UK.

Vækstplan
cBrains vækstplan er baseret på F2-produktet, som understøtter digitalisering af den offentlige forvaltning.

Strategien er at etablere en stærk lokal referenceposition, som leverandør til den danske centraladministration, og at bruge denne referencepositionen til at bygge en international afsætningskanal, baseret på lokale samarbejdspartnere, som leverer F2 produktet i form af en cloud/Saas-løsning i deres geografiske lokalområde.

Succes med penetrering af centraladministationen
Det er cBrains mål, at blive en af de foretrukne leverandører til centraladministrationen i Danmark.

cBrain har i første omgang haft fokus på ministeriernes departementer, og cBrain har i dag leveret sagsbehandlingsløsningen F2 til ca. halvdelen af departementerne. For at nå bredere ud i centraladministrationen er F2 produktet blevet udbygget med en række moduler, som gør det muligt at understøtte fagspecifikke processer og selv/medbetjening uden at ændre i standardproduktet. Hermed er det nu også muligt at levere F2 til ministeriernes styrelser og institutioner, som generelt er større end departementerne, og som har større behov for it-understøttelse af fagspecifikke processer.

cBrain forventer sig meget af denne udvidelse af produktet, og foreløbig har cBrain indgået aftaler med ca. 10 statslige styrelser/institutioner om leverance af F2. I 2015 er foreløbig 3 nye styrelser gået i drift på F2: Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen og Statsforvaltningen.

I forbindelse med Statsforvaltningen er det meste af cBrains F2 suite taget i brug, inklusiv den nyeintegrerede styringsreol som gør det muligt at overvåge, styre og prioritere sagsproduktionen online. Herved kan styrelsen opnå både en højere kvalitet i arbejdet og en øget effektivitet, samtidig med at medarbejderne kan tilbydes en væsentlig mere effektiv arbejdsgang. Styringsreolen tilbyder således store offentlige organisationer et nyt og effektivt værktøj til styring af sagsproduktionen. Det noteres i den forbindelse, at Statsforvaltningen er kendetegnet ved en meget stor volumen i sagsproduktionen, hvormed rationaliseringsgevinsterne bliver betydelige ved en effektiv it-understøttelse.

Udover implementeringen af 3 nye styrelser har cBrain i første kvartal indgået aftale med Rigsombudsmanden på Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne om leverance af F2. Hermed har alle myndigheder under Statsministeriet nu valgt F2, og Statsministeriet er således det første
ministerium, hvor alle myndigheder har standardiseret deres sags- og dokumenthåndtering på F2.

Spirende interesse for anvendelse af SKI 02.19
En meget stor del af cBrains omsætning til den offentlige sektor er baseret på rammeaftaler med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). I november 2014 blev cBrain udvalgt som leverandør på ny SKI aftale: 02.19 ASP/Cloud, og cBrain kan hermed levere ASP- og cloud løsninger til den offentlige sektor over de næste 4 år på denne aftale.

SKI 02.19-aftalen omfatter fagsystemer målrettet til henholdsvis staten, kommuner, regioner, undervisningssektoren samt forsyningssektoren. cBrain har budt ind med selskabets F2-sags-og dokumenthåndteringsprodukt og er blevet valgt som leverandør inden for alle 5 områder.

Salg og leverance af F2-produktet som cloud service udgør et centralt element i cBrains vækststrategi, og i første kvartal 2015 har cBrain oplevet en spirende interesse fra forskellige offentlige myndigheder vedrørende anvendelse af denne aftale, ikke mindst fordi cBrain F2 kan leveres som en ægte cloudløsning. Derfor forventer cBrain, at en betydelig del af selskabets fremtidige omsætning til den offentlige sektor vil blive baseret på aftalen, ikke mindst i takt med at cloud services forventeligt bliver stadig mere udbredt i den offentlige sektor.

cBrain er samtidig også udvalgt som leverandør på SKI 02.18-aftalen. Hvor cBrain tidligere kun var udvalgt indenfor ESDH-området, er cBrain nu også udvalgt som leverandør på SKI 02.18-rammeaftaler indenfor CRM-området. I første kvartal 2015 fik cBrain sin første aftale på den nye SKI 02.18 CRMaftale, idet cBrain vandt et CRM-udbud fra Statsforvaltningen og skrev i februar 2015 kontrakt med
Statsforvaltningen om leveranceaf ny softwareløsning til understøttelse af mødebooking.

Det nye mødebookingsystem skal anvendes i forbindelse med indkaldelse af borgere til møder i Statsforvaltningen, eksempelvis i forbindelse med møder med forældre omkring samvær, forældremyndighed og bopæl (forældreansvarslovens område). Det er målet med det nye system at
automatisere mødebookingprocessen mest muligt for derved at højne kvaliteten i mødebookingerne og generelt gøre arbejdet lettere for medarbejderne uanset, om man er visitator, mødebooker, mødeafholder eller ledelse. Det nye mødebookingsystem vil blive tæt integreret med cBrains sagsbehandlingsløsning F2, som Statsforvaltningen gik i drift på i januar 2015.

CRM-aftalen med Statsforvaltningen er vigtig for cBrain, fordi den åbner et nyt marked, som leverandør af CRM-løsninger til offentlige myndigheder, herunder leverancer til nye kunder såvel som leverancer til eksisterende kunder.

Hvad angår cBrains øvrige kundetilpassede løsninger kan cBrain ligeledes notere en god start på året med et godt aktivitetsniveau hos eksisterende kunder, herunder udvikling og leverance af en meget stor digital platform til Lægeforeningen, som omfatter cBrains M4 CRM og medlemssystem såvel som cBrains F2 sagsbehandlingsløsning. Den nye digitale platform til Lægeforeningen skal bl.a. understøtte medlemsadministration, sagsbehandling samt selvbetjening for medlemmer, og den svarer dermed til de løsninger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Grønland
I oktober 2014 annoncerede cBrain en aftale med det grønlandske selvstyre om leverance af F2 til selvstyrets 9 departementer og underliggende styrelser. Det grønlandske selvstyre gik succesfuldt i drift i marts 2015, og det betyder, at cBrain nu kan fremvise en løsning, som understøtter alle ministerier i et system, samtidig med at løsningen er implementeret i løbet af få måneder. cBrain noterer, at denne leverance har givet anledning til dialog flere andre steder i verden.


Internationale aktiviteter
cBrains vækstplan er baseret på F2-produktet. Strategien er, at etablere en stærk lokal referenceposition, som leverandør til den danske centraladministration, og at bruge denne referencepositionen til at bygge en afsætningskanal, bestående af internationale samarbejdspartnere,som leverer F2 produktet i form af en cloud/Saas-løsning i deres lokalområde.

cBrain annoncerede i sommer 2014 en Cloud Partneraftale med det statsejede datacenter DVZ i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern med henblik på at udbyde F2 som cloud service til tyskemyndigheder. I sidste uge præsenterede DVZ for første gang F2 Cloud-løsningen offentligt på en konference i Berlin, og DVZ kunne i den forbindelse notere en solid interesse blandt potentielle kunder.

I UK gennemførte cBrain i efteråret 2014 en række markedsaktiviteter, heraf flere i samarbejde med den danske ambassade. Dette har givet anledning til en række konkrete salgssager, både i centraladministrationen og på regionalt niveau, hvor cBrain nu er i dialog omkring mulige pilotprojekter. Sidste år kunne cBrain annoncere, at cBrain var kommet med på den nationale britiske indkøbsaftale, benævnt The Crown Commercial Service G-Cloud. Det betyder, at det er muligt at indgå aftaler med engelske myndigheder uden yderligere udbud, idet EU-udbudsforpligtelsen allerede er afløftet gennem G-Cloud-aftalen. På den baggrund forventer cBrain, at salgsforløbet frem til første
pilotkunde vil være kortere i UK end i andre lande.

cBrain noterer, at der er en markant stigende interesse for digital forvaltning i store dele af verden, drevet af et ønske om øget produktivitet og transparens. I den forbindelse fremhæves Danmark ofte som et digitalt foregangsland, og cBrain noterer en stor interesse for at høre nærmere om de danske erfaringer; en interesse som er blevet yderligere skærpet, efter at Danmark i foråret indtog
førstepladsen på EU-kommissionens digitaliseringsindex: Digital Economy and Society Index (DESI).

Parallelt med at Udenrigsminisiteriet har taget F2 i brug på ministeriets lokationer over hele verden, har cBrain derfor yderligere intensiveret samarbejdet med Eksportrådet. I tæt samarbejde med ambassaderne har cBrain således præsenteret F2-produktet i flere lande, ligesom cBrain er blevet inviteret til at deltage i et samarbejde i EU-kommissionen omkring definition af fælles standarder for sags- og dokumenthåndtering i forbindelse med den offentlige forvaltning i Europa. Ikke mindst i kraft af Eksportrådets relationer, har cBrain fået mulighed for at møde beslutningstagere på højt niveau i flere lande, hvilket har givet cBrain en række nye internationale muligheder.

De igangværende internationale aktiviteter underbygger fortsat, at F2 produktet vil kunne anvendes af myndigheder i andre lande uden tilpasning. Samtidig står det klart, at cBrain har en meget stærk referenceposition, baseret på de hidtige leverancer til den danske centraladministration, og at den danske centraladministration på mange områder er langt fremme digitalt i forhold til mange andre
lande. På trods af at eksport til specielt offentlige myndigheder er både vanskeligt og tidskrævende, fastholder og udbygger cBrain derfor fortsat sin internatonale satsning.

F2-softwaren er foreløbig oversat til tysk og engelsk, og cBrain er endvidere i færd med at oversætte F2 til svensk i samarbejde med en svensk myndighed.

Første F2 Pilot Projekt i UK
The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council har indgået aftale med cBrain om et F2 Pilot projekt. The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council er dermed den første offentlige myndighed i UK, som afprøver den danske F2 forvaltningsmodel og F2-løsningen.

Med venlig hilsen
Per Tejs Knudsen, CEO

Åben FM 06 2015: Q1 – God start på året som pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out