05 2016: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i cBrain A/S

Tirsdag den 19. april 16.00, Dampfærgevej 30, 2100 København

Fuldstændig dagsorden
1)  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
    og decharge til ledelsen
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
     årsrapport. Bestyrelsen foreslår at årets resultat på 12,8 mio kr, anvendes således:
         a. Udbetaling af udbytte på 2 mio kr svarende til 0,10 kr pr aktie
         b. Overført til overført resultat 10,8 mio kr
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
         a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen, Thomas Qvist
             og Peter Loft. Bestyrelsen foreslår genvalg.
5) Valg af revisorer
         a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers,  
             Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:
         a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets  
            vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den               på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med
            mere end 10%.
7) Eventuelt

Elektronisk kommunikation
Indkaldelse til gereralforsamlinger sker via selskabets hjemmeside og ved tilmelding til cBrains investorportal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt 5.000.000 kr er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har tilmeldt sig generalforsamlingen (frist 14. april 2016) og som har ladet deres aktier registrere i aktiebogen.

Eventuelle fuldmagter skal være afgivet til selskabets bestyrelse senest 15. april 2016 kl.15.00. En fuldmagtserklæring forefindes på www.cbrain.dk eller rekvireres via ir@cbrain.dk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, samt den fuldstændige dagsorden, årsrapport og øvrige dokumenter findes på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
cBrain A/S

Åben FM 05 2016: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Cbrain A/S i pdf

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out