Ordinær generalforsamling 2016

Afholdes 19. april 2016 på Dampfærgevej 30

Fuldstændig dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen.  

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår at årets resultat på 12,8 mio kr, anvendes således: a. Udbetaling af udbytte på 2 mio kr svarende til 0,10 kr pr aktie b. Overført til overført resultat 10,8 mio kr

 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen, Thomas Qvist og Peter Loft. Bestyrelsen foreslår genvalg.

 5) Valg af revisorer a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg

 6) Forslag fra bestyrelsen, herunder: a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

 7) Eventuelt

Bestyrelsen, cBrain A/S

Tilmelding:

Tilmelding senest 14. april 2016 her

Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen ved at skrive til ir@cbrain.dk

Eventuelle fuldmagter skal være afgivet til selskabets bestyrelsesformand senest 15. april 2016 kl.15.00. En fuldmagtserklæring forefindes her eller rekvireres via ir@cbrain.dk.

Årsrapport:

cBrains årsrapport 2015 kan downloades her

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:

Selskabets aktiekapital på nominelt 5.000.000 kr er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har tilmeldt sig generalforsamlingen (frist 14. april 2016) og som har ladet deres aktier registrere i aktiebogen

 

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out