2015: Endnu et godt år for cBrain

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2015.
 
Årsrapporten viser en omsætning på 68,7 million kroner i 2015, mod 54,8 million kroner i 2014, svarende til en omsætningsvækst på 25%. Årsrapporten viser et resultat før skat (EBT) på 16,4 million kroner mod 11,5 million kroner i 2014, svarende til en overskudsgrad (EBT-grad) på 24% og en vækst i indtjening på 41%.

Herudover har cBrain i 2015 en finansiel indtjening fra tilknyttet virksomhed på i alt 7,7 mio kroner. Denne indtjening er imidlertid ikke medtaget i resultatopgørelsen, idet indtjeningen hidrører fra kursstigning på aktier i cBrain og bliver således behandlet som egne aktier. Var denne indtjening medtaget i resultatopgørelsen, havde regnskabet vist en indtjening på 24,2 million kroner, svarende til en overskudsgrad på 35%.

De positive resultater kan tilskrives en fortsat  succesfuld implementering af første trin i selskabets vækstplan. Ledelsen er godt tilfreds med resultatet, som er selskabets hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening. På baggrund af resultatet indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet øges, således at der udbetales 0,1 kroner per aktie i udbytte mod 0,08 kroner per aktie sidste år.

cBrains vækstplan er baseret på standardproduktet F2, som understøtter digitalisering i den offentlige sektor, hvor bl.a. krav om øget produktivitet og sikkerhed skaber et meget stort marked for effektive digitale værktøjer.
Som første trin i vækstplanen har cBrain etableret en stærk referenceposition på det danske marked, hvor ca. halvdelen af departementerne i de danske ministerier samt et antal styrelser og institutioner nu anvender F2-produktet. Regeringsdannelsen og de deraf afledte ressortomlægninger skabte en vis usikkerhed på det danske marked i 2015. Men i efteråret kunne cBrain meddele, at cBrain har vundet markedsandele, idet departementerne i 3 nye store ministerier havde valgt F2-produktet, parallelt med, at cBrain fortsat vandt nye styrelser. Som følge heraf nåede cBrain en højere omsætning end oprindelig udmeldt for året.
 
I efteråret 2015 frigav cBrain Version 5 af F2-produktet. Den nye version er blevet særdeles godt modtaget. Dette, parallelt med at cBrain har fået succes med at levere F2 som en cloud service, har yderligere styrket cBrains konkurrenceposition.

Som næste trin i vækstplanen arbejder cBrain på at eksportere F2-produktet. Danmark anerkendes som en af de førende nationer digitalt. Med dette afsæt og kombineret med cBrains danske referenceposition, samarbejder cBrain med Eksportrådet og de danske ambassader i en række lande. I 2015 kunne cBrain annoncere den første ordre i UK, og senest har cBrain annonceret, at selskabet vil forsøge at komme ind på det amerikanske marked.
cBrain vurderer, at F2-produktet er unikt og nytænkende, og at produktet har et meget stort internationalt afsætningspotentiale. cBrain ønsker at udnytte dette. Samtidig har cBrain en solid finansiel styrke, som giver selskabet en betydelig strategisk frihed. cBrain har derfor besluttet at styrke den internationale indsats ved at flytte ressourcer fra de danske aktiviteter. Parallelt hermed investerer cBrain i en yderligere organisatorisk udbygning med henblik på at understøtte internationale leverancer og partnere.

cBrain har et betydeligt internationalt aktivitetsniveau og forventer i 2016 at kunne annoncere en række nye internationale resultater, eksempelvis i form af partnerskaber og pilotprojekter. Men cBrain forventer ikke, at dette vil give anledning til en markant øget  omsætning i regnskabsåret, grundet lange salgsforløb, ved salg til offentlige myndigheder, samt fokus på salg af cloud services. Samtidig øges omkostningerne grundet den organisatoriske udbygning. På den baggrund forventer cBrain i 2016 at nå en omsætningsvækst på 5-15% og en indtjeningsgrad (EBT-grad) på 5-10% eksklusive finansielle indtægter og skat.

Hele årsrapporten kan læses her

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out